• 0

Obchodní podmínky

Sepsané ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“), pro smlouvy o koupi zboží prostřednictvím internetového obchodu (e-shopu) umístěného na internetové adrese www.cervinkashop.cz (dále jen „VOP“)   

1) PRODÁVAJÍCÍ A PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO OBCHODU

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je Červinka Czech Republic s.r.o., se sídlem na adrese: Podolská 103/126, Praha 4, PSČ: 147 00, IČ.: 25510622, DIČ.: CZ25510622, telefon: +420 723 613 256, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, sp. zn. C200910 (dále jen „Prodávající“).

2) VYMEZENÍ NĚKTERÝCH DALŠÍCH POJMŮ, OBJEDNÁVKA

Kupujícím je pro účely VOP míněn zákazník Prodávajícího, jakožto osoba uzavírající s Prodávajícím Kupní smlouvu na dodání Zboží – ať již vystupující v postavení spotřebitele (za něhož je považován člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná) či podnikatele (dále jen „Kupující“). 

E-shopem se rozumí internetový obchod provozovaný a spravovaný Prodávajícím v rámci webového rozhraní umístěného na internetových stránkách www.cervinkashop.cz mj. za účelem uzavírání Kupních smluv (dále jen „E-shop“).

Zbožím se rozumí movité věci nabízené ze strany Prodávajícího ke koupi prostřednictvím E-shopu (dále jen „Zboží“). 

Kupní cenou se rozumí cena Zboží uvedená v Prodávajícím potvrzené Objednávce Kupujícího, kdy obecně tato vychází z ceníku uvedeného na stránkách E-shopu (dále jen „Kupní cena“).  

Objednávkou se rozumí návrh Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy (dále jen „Objednávka“).

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován vlastní prodej Zboží mezi Prodávajícím a Kupujícím, vzniká na základě závazného potvrzení Objednávky Kupujícího ze strany Prodávajícího – především při využití platformy E-shopu (dál jen „Kupní smlouva“); pro ujednání smluvních stran se podpůrně použijí ust. § 2079 a násl. OZ upravující koupi.

Za závazné potvrzení Objednávky Kupujícího se považuje její potvrzení Prodávajícím prostřednictvím emailu nebo telefonu. Potvrzení emailem nebo telefonem následuje vždy po předchozím přijetí elektronické Objednávky Kupujícího – především prostřednictvím platformy E-shopu. Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že vyrozumění o přijetí Objednávky do systému (kopie Objednávky) není akceptací Objednávky. Potvrzení Objednávky provádí Prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného Zboží uvedeného v Objednávce.

Potvrzením Objednávky Prodávajícím dochází k uzavření vlastní Kupní smlouvy, na jejímž základě se Prodávající zavazuje odevzdat Kupujícímu jím objednané Zboží a umožnit mu nabytí vlastnického práva k němu, oproti čemuž se Kupující zavazuje Zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu Kupní cenu. Kupní smlouva je závaznou pro obě smluvní strany. Za podstatné náležitosti Kupní smlouvy se považují především: (i) přesná specifikace Zboží, (ii) počet objednaných kusů Zboží, (iii) Kupní cena za Zboží, (iv) cena dopravy, (v) forma dopravy a (vi) předběžný termín doručení (pro Zboží, u něhož je ze strany Prodávajícího potvrzena jeho dostupnost skladem, platí zpravidla doručovací doba Kupujícímu 1-3 dny).

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany Kupujícího neznamená přijetí nabídky; za nevyžádané plnění se však nepovažuje plnění na základě Kupní smlouvy (předchozí potvrzené Objednávky Kupujícího).

3) DOPRAVA ZBOŽÍ A PLATBA KUPNÍ CENY

Jednotlivé možné způsoby úhrady Kupní ceny za Zboží ze strany Kupujícího ve prospěch Prodávajícího, stejně jako možné způsoby doručení Zboží Kupujícímu (podmínky přepravy), jsou nedílnou součástí ujednání smluvních stran dle VOP – tyto jsou k nalezení v samostatné sekci webu nazvaném „Doprava a platba“.

Smluvní strany sjednávají výhradu vlastnictví, kdy Kupující se stává vlastníkem Zboží až úplnou úhradou Kupní ceny za Zboží.

4) STORNO PROVEDENÉ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Storno Objednávky (před uzavřením Kupní smlouvy) ze strany Prodávajícího:

Bez udání důvodu – Kupujícím požadované Zboží bylo vyprodáno, Zboží se již nevyrábí nebo se výrazně změnila cena Zboží. V daných případech bude Prodávající kontaktovat Kupujícího telefonicky nebo emailem a nabídne mu obdobné Zboží ve stejné cenové relaci a kvalitě – výstupem jednání smluvních stran bude uzavření nové Kupní smlouvy s novým předmětem plnění (dle změněné objednávky Kupujícího), či storno prve provedené Objednávky Kupujícího (neuzavření Kupní smlouvy). V případě, že na Zboží dle stornované Objednávky byla již Kupujícím ve prospěch Prodávajícího poskytnuta záloha anebo celá částka připadající na Kupní cenu, bude Kupujícímu daná částka v celém rozsahu v co nejkratším termínu, nejpozději však do 7 dní od provedení storna Objednávky, převedena zpět na bankovní účet, z něhož byla tato přijata, případně zaslána Kupujícímu poštovní poukázkou na adresu jeho sídla / bydliště.

Odstoupení Prodávajícího od Kupní smlouvy:

Prodávající má právo odstoupit od Kupní smlouvy mj. z důvodu dlouhodobé nedostupnosti Zboží, dodatečného zjištění nemožnosti dodat Zboží do dohodnutého termínu doručení, vyprodání Zboží, a dále zjevné chyby, kdy zjevnost chyby je dána při zřejmém rozdílu (nejméně 20 %) ceny chybné a obvyklé; cenou obvyklou se rozumí cena shodného nebo z hlediska užití porovnatelného či vzájemně zastupitelného Zboží.

Storno Objednávky (před uzavřením Kupní smlouvy) ze strany Kupujícího:

Kupující má právo stornovat Objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením ze strany Prodávajícího – a to prostřednictvím telefonu nebo emailu.

Po závazném potvrzení Objednávky Prodávajícím (uzavření Kupní smlouvy) je Kupující oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit v případě, že Prodávající podstatným způsobem poruší smluvené podmínky dodání Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody, vznikla-li tato porušením povinnosti některé ze smluvních stran (Prodávající je oprávněn uplatnit vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody zejména v případě dodání Zboží, jež bylo individualizováno dle požadavků Kupujícího, anebo v případě nutnosti Zboží samostatně obstarat, anebo v případě, že v souvislosti se zajištěním Zboží pro Kupujícího došlo již ze strany Prodávajícího k vynaložení nákladů na jeho dodání Kupujícímu – např. náklady dopravy Zboží v doložené výši apod.)

Odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy:

V souladu s ust. § 1810 a násl. OZ a se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, má dále Kupující vystupující v postavení spotřebitele právo bez dalšího a z jakéhokoliv důvodu odstoupit od Kupní smlouvy - uzavírané prostřednictvím E-shopu či obecně jakkoliv jinak distančním způsobem anebo mimo prostory obvyklé pro podnikání - do 14 dní od převzetí Zboží; 14-ti denní lhůta pro případné odstoupení Kupujícího d Kupní smlouvy začíná běžet dnem převzetí Zboží.

Prodávající upozorňuje, že právo odstoupení od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu a související vrácení Zboží ve lhůtě 14 dní je vyhrazeno výlučně pro případy uzavření Kupní smlouvy spotřebitelem, tj. při nákupu zboží fyzickou nepodnikající osobou (nikoliv „na IČO“). Využije-li Kupující práva na odstoupení od Kupní smlouvy, Prodávající žádá o dodržení dále uvedeného postupu:

Odstupující Kupující nechť kontaktuje Prodávajícího - písemně či emailem na adrese: objednavky@hasicitechnika.com -, s výslovným prohlášením, že odstupuje od Kupní smlouvy. Kupující dále uvede číslo Objednávky, datum nákupu Zboží, variabilní a specifický symbol. Bylo-li již Zboží Kupujícímu doručeno a převzato, Kupující kontaktuje Prodávajícího způsobem shora uvedeným a po dohodě s Prodávajícím Zboží vhodně zabalí a spolu se všemi doklady, které v souvislosti s nákupem Zboží obdržel, zašle Prodávajícímu zpět na následující poštovní adresu provozovny Prodávajícího: Červinka s.r.o. Rostislavova 1265, Uherské Hradiště, PSČ: 686 01, Telefon: +420 723 613 256. Zboží nechť je zasláno doporučeně a v potřebném rozsahu pojištěné (Prodávající doporučuje Zboží pojistit na plnou hodnotu vraceného Zboží – odpovídající Kupní ceně za Zboží); Prodávající nikterak neodpovídá za ztrátu či poškození Zboží, jež bylo vráceno, když případná škoda takto vzniklá jde plně k tíži Kupujícího. Prodávající dále upozorňuje, že doporučené odeslání Zboží při jeho vrácení neznamená jeho zaslání Prodávajícímu tzv. „na dobírku“ (na náklady Prodávajícího), kdy Zboží zaslané ze strany Kupujícího „na dobírku“ nebude Prodávajícím převzato.

Při naplnění shora uvedeného postupu pro odstoupení od Kupní smlouvy a vrácení Zboží bude Prodávajícím ve prospěch Kupujícího následně uhrazená Kupní cena za Zboží převedena zpět na bankovní účet, z něhož byla tato přijata, případně zaslána Kupujícímu poštovní poukázkou na adresu jeho sídla / bydliště – a to nejpozději do 14 dnů po fyzickém převzetí Zboží Prodávajícím. Bude-li Kupujícím vrácené Zboží Prodávajícímu doručeno nikoliv kompletní (ve smyslu neodpovídajícího rozsahu Zboží, jež bylo prve dodáno Kupujícímu), anebo proběhne-li vrácení Zboží odlišně, nežli způsobem shora popsaným, termín vrácení již uhrazené Kupní ceny se přiměřeně prodlužuje až do okamžiku zjednání nápravy.   

Při odstoupení od Kupní smlouvy tedy vrácení Zboží Prodávajícímu provádí Kupující na své vlastní náklady s tím, že dojde-li v mezidobí od dodání a vrácení Zboží ke snížení hodnoty Zboží z důvodů přičitatelných Kupujícímu, je Prodávající oprávněn nárokovat vůči Kupujícímu vzniklý rozdíl ke kompenzaci (zejm. tehdy, je-li Zboží vráceno Prodávajícímu jako poškozené či vykazující jiné vady a Zboží již nelze opětovně prodat jako nové). 

Nebudou-li splněny zákonné podmínky pro odstoupení od Kupní smlouvy, Prodávající je oprávněn odstoupení neakceptovat se všemi důsledky z toho plynoucími.

Důvody vymezenými pro odstoupení od Kupní smlouvy dle VOP není nijak dotčeno právo kterékoliv ze smluvních stran od Kupní smlouvy odstoupit rovněž v případech, kdy to vyplývá přímo ze zákona.

5) FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD ZA NÁKUP V E-SHOPU (INTERNETOVÉM OBCHODU)

Faktura (daňový doklad) za nákup Zboží v E-shopu je Prodávajícím zasílána zpravidla nikoliv v zásilce spolu s doručovaným Zbožím, ale dodatečně - po obdržení potvrzení o řádném převzetí Zboží Kupujícím a doložení realizace platby Kupní ceny za Zboží.

Z hlediska formy a způsobu doručování je faktura Prodávajícího zpravidla zasílána ve formátu .pdf jakožto příloha emailu. K otevření daného formátu faktury lze použít zejména počítačový program Acrobat Reader.

K výslovné žádosti Kupujícího mu bude ze strany Prodávajícího faktura zaslána rovněž v listinné podobě. 

6) ZÁRUČNÍ DOKLADY, REKLAMACE

Jestliže Kupujícímu nebyl Prodávajícím / výrobcem dodán samostatný záruční doklad ke Zboží, slouží faktura (daňový doklad) vystavená Prodávajícím současně též jako záruční list se všemi právy pro Kupujícího z toho plynoucími.

Postup při případné reklamaci Zboží ze strany Kupujícího a její průběh je nedílnou součástí ujednání smluvních stran (VOP) – jeho bližší popis je k nalezení v samostatné sekci webu nazvaném „Reklamace“. 

7) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

Prodávající plně respektuje soukromí Kupujících. Za účelem uzavření Kupní smlouvy a navazujícího poskytnutí dohodnutého plnění je pro Prodávajícího potřebné zjistit některé osobní údaje; daná data jsou Prodávajícím náležitě chráněna před zneužitím.

Prodávající je správcem osobních údajů a to v rozsahu:

vše ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), a dále ve smyslu navazujících vnitrostátních předpisů – a to za účelem splnění smluvní povinnosti poskytnutím služby. Veškeré nakládání s osobními údaji se řídí odkazovanou legislativou.

Prodávající deklaruje, že je provozovatelem E-shopu, přičemž osobní údaje získané v souvislosti s provozem E-shopu nebudou bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám, vyjma osob realizujících dopravu Zboží dle Kupní smlouvy Kupujícímu.

Osobní údaje vyplňované při Objednávce Zboží slouží výhradně k uzavření Kupní smlouvy a následnému doručení Zboží. Kupující má právo kdykoli žádat přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům, opravu a doplnění neúplných osobních údajů, výmaz svých osobních údajů, omezení jejich zpracování. Kupující odesláním Objednávky stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl ze strany Prodávajícího poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující je v dané oblasti oprávněn podávat stížnosti ohledně zpracovávání osobních údajů dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Objednáním Zboží na E-shopu Kupující souhlasí se shromažďováním údajů v rozsahu shora uvedeném, přičemž stejně tak souhlasí s doručováním na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce. Kupující je srozuměn a souhlasí s tím, že svou Objednávkou poskytuje Prodávajícímu své osobní údaje nutné k uzavření a plnění Kupní smlouvy. Prodávající se zavazuje osobní údaje poskytnuté ze strany Kupujícího nevyužívat k žádným jiným, nežli sjednaným účelům.

Kupující a rovněž obecně jakýkoliv návštěvník E-shopu jsou dále dle svého samostatného uvážení oprávněni Prodávajícímu poskytnout své osobní údaje za účelem zařazení do marketingové databáze Prodávajícího, přičemž v takovém případě je ze strany příslušné osoby Prodávajícímu udělen výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů za vymezeným účelem. Shora blíže vymezená práva Kupujícího se pro takový případ použijí obdobně.  

8) POPLATKY

Veškeré Kupní ceny Zboží uvedené v E-shopu jsou uváděny jako úplné a vyčíslené včetně případných poplatků plynoucích z příslušné veřejnoprávní legislativy – žádné další poplatky za Zboží či jiné navýšení Kupní ceny, nežli je smluvními stranami sjednáno v Kupní smlouvě, potažmo VOP, tak nebude v rámci finančního plnění nárokováno.      

9) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto VOP jsou závazné pro všechny Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím, jakožto dodavatelem Zboží a provozovatelem E-shopu, na straně jedné, a Kupujícím, na straně druhé.

Učiněním Objednávky Zboží současně Kupující – spotřebitel prohlašuje, že mu byly s dostatečným předstihem před uzavřením Kupní smlouvy poskytnuty veškeré předsmluvní informace v souladu s § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 OZ. 

Veškeré právní vztahy a případné spory vzniklé na základě Kupní smlouvy se řídí právním řádem České republiky a nebudou-li vyřešeny mimosoudně, budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou smluvních stran, může Kupující v postavení spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je obecně Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, sídlící na adrese: Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ: 120 00.

Znění VOP je Prodávající oprávněn měnit či doplňovat, přičemž případnou změnu VOP oznámí prostřednictvím E-shopu nejméně 1 měsíc před účinností nového znění VOP; tímto ustanovením nejsou nijak dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

Tyto VOP jsou platné a účinné ode dne 1. 6. 2019 a k danému datu v plném rozsahu nahrazují předchozí znění VOP.

 

 

Reklamace

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

U vyhrazených produktů mohou být použity ilustrativní obrázky a proto se vizuálně může produkt lišit. Pro jasné informace o tom, jaké jsou jeho vlastnosti, velikost, barva, použití a další důležité parametry sledujte "Technické údaje" každého produktu.

Ke zboží je přiložen originální záruční list výrobce, pokud ke zboží přiložen není, slouží jako záruční list faktura – daňový doklad, který kupující obdrží emailem ve formátu .pdf po převzetí a zaplacení zboží.

Pokud odběratel zjistí, jakékoliv rozdíly mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (typ, množství, barva) je povinen nahlásit tuto skutečnost co nejdříve (nejpozději do 3 dnů) od fyzického převzetí zboží od kurýrní společnosti. Rozdíly mezi objednaným a dodaným zbožím nahlaste na email objednavky@hasicitechnika.com.

V případě výše uvedeného má kupující nárok, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc do stavu odpovídajícího kupní smlouvě a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující po prodávajícím požadovat přiměřenou slevu z ceny výrobku nebo od kupní smlouvy odstoupit. Toto ujednání neplatí v případě, že kupující o před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Kupující má dle výše uvedeného právo:

2) ZÁRUČNÍ DOBA

Záruční doba u každého konkrétního výrobku, je záruční lhůtou pro koncového zákazníka (nakupující nikoli na IČO). Záruční doba pro všechny osoby, používající výrobky pro účely podnikání nebo obchodu s daným výrobkem (nakupující na IČO) není stanovena Občanským zákoníkem , ale konkrétním dovozcem zboží a proto se od záručních údajů výrobků uvedených na těchto stránkách může lišit. Minimální záruční lhůta pro koncové zákazníky (nenakupující na IČO) je ze zákona 24 měsíců.

3) OPOTŘEBENÍ ZBOŽÍ ČASTÝM POUŽÍVÁNÍM

Dovolujeme si zákazníky upozornit, že záruční lhůta se nevztahuje na opotřebení zboží, které vzniklo častým používáním. Kratší životnost zboží nebo jeho částí tedy nelze považovat za vadu a nemůže na něj být uplatněna reklamace.

4) ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADY ZBOŽÍ A ZÁRUKA

U zboží s přiloženým originálním záručním listem výrobce (dále jen ZL) není při zaslání přes kurýrní společnost vyplněno datum platnosti záruky, údaje o prodávajícím, razítko a podpis prodávajícího. Záruční list není vyplněn přímo od prodávajícího, protože kupující nejdříve musí zboží řádně převzít, zaplatit a zkontrolovat. Na základě provedené kontroly zboží vyplňte datum převzetí od kurýrní společnosti do záručního listu, nebo zašlete ZL s potvrzením o převzetí na adresu provozovny firmy Červinka s.r.o., Rostislavova 1265,Uherské Hradiště 686 01, kde Vám záruční list vyplníme a oražený zašleme zpět na vaši adresu.

Společně se záručním listem vždy uchovejte i doklad o koupi (Faktura – daňový doklad) v internetovém obchodě.

Pokud u zboží nebyl přiložen originální záruční list výrobce, záručním listem se rozumí faktura, kterou obdržíte emailem ve formátu .pdf.

DŮLEŽITÉ – vyplnění data do originálního záručního listu výrobce doporučujeme až po uplynutí 14 denní lhůty na vrácení zboží (platí pouze při nákupu koncového zákazníka, ne na IČO). V případě, že v originálu záručního listu budou vyplněny údaje, nebude splněna podmínka pro vrácení zboží ve lhůtě 14 dní bez udání důvodu.

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud kupující zjistí mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození zboží vyhotovit s řidičem záznam o poškození. Veškerou odpovědnost za poškození zboží v průběhu přepravy od prodávajícího ke kupujícímu nese přepravce a posílané zboží je pojištěno. Na základě sepsaného záznamu o poškození bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva z ceny zboží, nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu kupujícím při převzetí zboží od přepravce kupující souhlasí s jeho převzetím a potvrzuje, že zboží dorazilo nepoškozeno vinou dopravy. Na následné nároky způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Kupující má nárok na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady možné tuto odstranit. O tom, zda je vada odstranitelná, rozhodne autorizovaný servis a to písemnou formou. V případě posouzení vady jako úměrné bude kupujícímu zboží vyměněno za nový kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět bankovním převodem nebo poštovní poukázkou.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případe:

5) KDE ZAKOUPENÉ ZBOŽÍ REKLAMOVAT

Práva z odpovědnosti za vady na dodaném zboží se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je- li však v České republice společnost zajišťující případné opravy zboží této značky, nebo zajišťuje-li si servis přímo sám výrobce, uplatní kupující právo na opravu u společnosti určené k provedení záruční opravy. Místo uplatnění záruky lze najít i na originálním záručním listě výrobce, pokud jej výrobce ke zboží přikládá.

V zájmu urychlení všech reklamací žádáme zákazníky o maximální využívání uplatnění záručních oprav u autorizovaných servisních středisek. Uplatnění záruky u autorizovaného servisu Vám může přinést až úsporu několika dní, kdy zboží putuje od kupujícího k prodávajícímu a od prodávajícímu na servisní středisko. Pokud tato možnost není, uplatní kupující záruku u prodávajícího. V případě, že nevíte, kde reklamaci uplatnit, rádi vám veškeré podrobnosti sdělíme.
Přehled servisních středisek a kontaktních telefonů, kde Vám podají veškeré informace o reklamaci využijte kontaktní email objednavky@hasicitechnika.com.

6) POSTUP REKLAMACE U PRODÁVAJÍCÍHO

Ujistěte se ještě jednou, že v balením se zbožím nebyl přiložen originál záručního listu od výrobce, na kterém by byly uvedeny servisní střediska u kterých je možno uplatnit reklamaci. Pokud záruční list přiložen je a je uvedeno servisní středisko, telefonicky se obraťte na pracovníky, kteří Vám ochotně poradí, jak postupovat pro rychlé a bezproblémové vyřízení reklamace.

Pokud originální záruční list u zboží není přiložen, lze informace o servisním středisku získat na internetových stránkách výrobce, případně na těchto stránkách.

Při nahlášení reklamace u prodejce budete kontaktováni a bude vám sděleno číslo reklamačního protokolu a postup reklamace. Pokud bude možné doporučit specializované servisní středisko, blízko vašeho bydliště, pracovník Vám sdělí adresu a telefon tohoto střediska.

NEODESÍLEJTE ZBOŽÍ DŘÍVE NEŽ BUDETE KONTATKOVÁNÍ NAŠIM PRACOVNÍKEM. Vystavujete se tak nebezpečí, že vaše zboží nebude přijato k reklamaci.

V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené Zboží na reklamaci zasílejte pouze v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, který zajistí zboží proti mechanickému poškození, ke kterému by mohlo dojít během přepravy zboží. Přesto i v případě poškození nese plnou odpovědnost kupující. Zásilku, kterou zasíláte k reklamaci by měla být pojištěna. Zboží na reklamaci nesmí být zasláno na dobírku.

7) NEOPRÁVNĚNÁ REKLAMACE

Prodávající si vyhrazuje právo, že v případě neoprávněné reklamace kupujícího (pouze při nákupu na IČO, kdy nákup se řídí obchodním zákoníkem) si může účtovat skutečně vynaložené náklady spojené s neoprávněnou reklamací. Neoprávněná reklamace bude doložena zprávou servisního technika.

cookie

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Souhlasíte s používáním cookies?

Ano, souhlasím Nesouhlasím Nastavení
close

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat. Používáme krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

close

Cookies

Tento web používá soubory cookie a z hlediska zákona se jedná o osobní údaje. Správcem těchto osobních údajů je Červinka - Czech Republic s.r.o., Podolská 103/126, 14700 Praha 4 - Podolí, IČ: 25510622 .

Další detailní informace o tom, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje (včetně cookies), se dozvíte v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který najdete na našem webu.

Obecně o cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou používat webové stránky k mnoha účelům, např. k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií nebo analýze návštěvnosti, některé slouží k tomu, aby si webová stránka pamatovala vaše preference. Tyto soubory se ukládají do vašeho zařízení (např. do počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies pouze v případě, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Zákon stanoví, že můžeme na vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu, na základě tzv. oprávněného zájmu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas, jehož plný text najdete zde, a který můžete kdykoliv odvolat pomocí tohoto formuláře.

Druhy cookies

Cookies se dělí podle účelu, k jakému jsou využívány a ta takto:

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat.

Tyto cookies lze blokovat (zakázat), ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Návody pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Seznam cookies

Na našem webu využíváme jak naše vlastní cookies, tak cookies třetích stran, jejichž vlastní zásady zpracování uvádíme zde:

Vypracovala advokátní kancelář Petráš Rezek

close

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce: Červinka - Czech Republic s.r.o., Podolská 103/126, 14700 Praha 4 - Podolí, IČ: 25510622.

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • cookies

pro účely:

 • statistické(1) (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.)
 • preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.)
 • marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.)
 • ostatní (jiné nezařazené technické účely)

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko Ano, souhlasím) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko Nesouhlasím).

Při udělení souhlasu smarketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům,
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo kdykoliv odvolat svůj souhlas odvolat pomocí tohoto odkazu.

Veškeré informace včetně možnosti výkonu svých práv, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v dokumentech Cookies a Zásady ochrany osobních údajů, které najdete na našem webu.

(1) Zpracování statistických cookies je naším oprávněným zájmem. Zaškrtnutím příslušné části zde můžete uplatnit námitku proti tomuto zpracování a zastavit jejich zpracování.